30draugi.lv

Mēs esam tā kā visi citi it nemaz!
Šodien liek: Baņuta, Žermēna, Vilija, Vits

Velo-Lemāna 2004

Nolikums

Laiks: 28.-29.08.2004.
Vieta: Smiltenes pagasts, Valkas rajons
Organizatori: SO "30draugi.lv"

1. Sacensību mērķis un uzdevumi:
1.1. Piedāvāt braucējiem pārbaudīt savas spējas neierastos apstākļos.
1.2. Popularizēt MTB sportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.
1.3. Paaugstināt Latvijas MTB sportistu meistarību.
2. Maršruts
2.1. Velo sacīkšu “Velo Lemāna” (tālāk tekstā – sacīkstes) maršruts izveidots kā apļveida marķēta distance, kas sevī ietver grants seguma ceļus, meža takas un asfaltu. Viena apļa aptuvenais garums 20km. Pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem, jāievēro vispārējās satiksmes noteikumu normas.
2.2. Distance tiks marķēta visā tās garumā ar nepārtrauktu un pārtrauktu lentu. Ik pēc 5 km tiks uzstādītas attāluma no starta – finiša punkta norādes.
3. Komanda
3.1. Katrā komandā ir 2 (divi) cilvēki. Dalībniekiem, kuri vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu, ir jānodod organizatoriem rakstiska vecāku atļauja (atrodama šeit)!
3.2. No sacensībām pieteiktajiem komandas dalībniekiem, līdz reģistrācijai starta vietā, komanda, iepriekš saskaņojot ar sacensību organizatoriem un nokārtojot attiecīgās formalitātes, drīkst nomainīt ne vairāk kā vienu dalībnieku. Komandas dalībnieku maiņa bez iepriekšējas saskaņošanas ar sacīkšu organizatoriem nav pieļaujama. Viena komandas dalībnieka izstāšanās vai diskvalificēšana sacīkšu laikā diskvalificē visu komandu.
3.3. Komandā bez pieteiktajiem dalībniekiem drikst būt vēl mehāniķis un/vai atpūtas organizētājs, kuri nepiedalās braucienā, bet veic velo remonta, komandas dalībnieku atpūtas un ēdināšanas organizēšanas pasākumus.
3.4. Komandu dalības pieteikšana veicama līdz 22.08.2004. Pieteikties sacensībām var nosūtot komandas nosaukumu, dalībnieku vārdus, uzvārdus un kontakttālruni uz 30draugi@inbox.lv vai arī zvanot pa tālruni 9222390 vai 9393107. Sīkāka informācija par pasākumu 9222390 (Edgars) , 9393107 (Toms) vai 30draugi@inbox.lv
3.5. Komanda skaitās pieteikta ar brīdi, kad organizatoriem ir iesniegts komandas nosaukums, pilns dalībnieku saraksts, vismaz viens e-pasts vai telefona numurs kontaktiem, kā arī iemaksāta dalības maksa. Aizpildīta komandas anketa (pielikums “Anketa”), kurā personīgi parakstoties abi dalībnieki uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli un apdrošināšanu, apņemas nepārkāpt sacīkšu Nolikumu, iesniedzama pie reģistrācijas pirms starta.
3.6. Komandu dalības maksas:
    3.6.1. Komandas iemaksā dalības maksu Ls 20.00 (divdesmit lati) apmērā. Komandai tiek piešķirta 10% atlaide dalības maksai, ja vismaz viens no komandas braucējiem ir ņēmis dalību kādā no iepriekšējām Velo-Lemāna sacensībām, jeb kādā no posmiem "Latvijas kauss piedzīvojumu sacīkstēs". Dalības maksā ietilpst: numuri, pirmā medicīniskā palīdzība (nepieciešamības gadījumā), pusdienas pēc finiša, balvu fonds, citi organizatoriski izdevumi.
    3.6.2. Ja komanda no startēšanas sacīkstēs atsakās, dalības maksa komandai netiek atmaksāta.
3.7. Obligāto pirmās nepieciešamības priekšmetu sarakstā "Komandas ekipējums" minēto ekipējumu nodrošina komanda, un bez tiem sacīkstēs organizatori komandu nepielaiž.
4. Starts
4.1. Starta atrašanās vieta tiek publicēta www.30draugi.lv. Līdz startam komandas nokļūst ar personīgo un/vai sabiedrisko transportu.
4.2. Komandu reģistrācija starta vietā veicama sacensību dienā, 28.08.2004. no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00.
4.3. Reģistrējoties, komandu pārstāvji (kapteiņi) iesniedz aizpildītu komandas anketu, ja tā jau nav iesniegta iepriekš, saņem dalībnieku numurus atbilstoši pieteikšanās secībai, kuriem jābūt redzamiem uz komandu velosipēdiem visu sacīkšu laiku. Dalībnieku numuri nedrīkst būt aizsegti.
4.4. Starta zona ir atvērta no plkst. 10.00 līdz 11.40. Šajā laikā komandas novieto savus velosipēdus starta-finiša zonā atbilstoši kārtas numuriem un tiesnešu ierādītajām vietām. No plkst. 11.40 – 12.00 starta finiša zona ir slēgta.
4.5. Komandas dalībniekiem, kas veiks pirmo apli 11.50 jāpulcējās pie starta līnijas.
4.6. Starts tiks dots plkst. 12.00. Sacensības sākās ar 200m skrējienu. Veicot skrējienu dalībnieks paņem velosipēdu un dodās distancē.
4.7. Starta-finiša zona tiek atvērta komandu dalībniekiem un mehāniķiem pēc pēdējā startējušā dalībnieka apmēram plkst. 12.15.
5. Sacīkšu gaita
5.1. Sacīkšu norises laikā trasē atrodas viens no komandas dalībniekiem. Dalībniekam, kas atrodas trasē, galvā obligāti ir jābūt aisargķiverei. Pārvietojoties diennakts tumšajā laikā obligāti jābūt ieslēgtam velo, vai pieres lukturim, kā arī mirgojošai sarkanās gaismas velolampai, kas uzstādīta velosipēda aizmugurē.
5.2. Komandu dalībnieki drīkst veikt maiņu tikai starta– finiša zonā. Komandu dalībnieki savstarpējo maiņu skaitu un biežumu, kā arī viena dalībnieka nobraukto apļu skaitu izvēlās brīvi pēc saviem ieskatiem. Maksimālais maiņas veikšanas laiks nau ierobežots. Ārpus starta-finiša zonas komandu dalībnieku maiņa ir aizliegta un izraisa komandas diskvalifikāciju.
5.3. Komandas dalībnieku maiņu fiksē tiesneši, kas atrodas starta-finiša zonā.
5.4. Komandas dalībnieku velosipēdiem, kamēr tie neatrodas distancē, jātrodas slēgtā starta finiša zonā speciāli tam ierādītās vietās. Dalībnieku atpūta un ēdināšana ir atļauta ārpus starta-finiša zonas.
5.5. Velosipēdu remontu drīkst veikt tikai komandas dalībnieki un pirms starta pieteiktais mehāniķis. Trasē dalībniekam ir aizliegta jebkāda palīdzība no malas. Velosipēda remontu trasē drīkst veikt tikai pats dalībnieks. Komandas palīdzība ir atļauta tikai starta-finiša zonā. Līdzjutēju atrašanās starta-finišā zonā ir kategoriski aizliegta.
5.6. Komandas dalībniekiem atļauts izmantot visa veida sakaru ierīces.
5.7. Komandām aizliegts maršrutā atstāt aiz sevis sadzīves atkritumus (pārtikas, medikamentu un ekipējuma iepakojums, higiēnas priekšmeti, ekipējums, apģērbs, vai tā daļas u.c.), atstāt maršrutā sarakstā "Komandas ekipējums" minēto ekipējumu, medikamentus un materiālus.
6. Finišs
6.1. Finišs – starta-finiša zonā 29.08.2004 plkst. 12.00
6.2. Katras komandas dalībnieks kurš finiša līniju ir šķērsojis starp plkst. 11:00 un 12:00 ir tiesīgs distanci neturpināt. Ja pēc plkst. 12:00 kāds no dalībniekiem vēl atrodas distancē, tam aplis ir jāpabeidz līdz pl. 13:00, pretējā gadījumā aplis netiek ieskaitīts.
6.3. Komandas tiek vērtētas pēc nobraukto apļu kopsummas. Komandas ar vienādu nobraukto apļu skaitu tiek vērtētas pēc tā, kādā secībā attiecīgās komandas ir veikušas pēdējo apli un finišējušas.
6.4. Komandām, kas piedalās "Latvijas kausa piedzīvojumu sacīkstēs" punktu ieskaitē šajā posmā tiek piešķirti: 1. vieta — 100 punkti, 2. vieta — 85 punkti, 3. vieta — 75 punkti, 4. vieta —70 punkti, 5. vieta — 67 punkti, 6. vieta — 65 punkti, 7. vieta — 64 punkti, 8. vieta — 63 punkti utt. Punkti tiek piešķirti atbilstoši ieņemtajai vietai šo komandu (kuras cīnās par ieskaites punktiem) konkurencē.
7. Apbalvošana
7.1. Uzvarētāju apbalvošana notiek 2 (divas) stundas pēc trešās komandas finiša. Visi sacīkšu dalībnieki, kas ir finišējuši un nav diskvalificēti, saņem sertifikātu par sekmīgu piedalīšanos sacīkstēs. Pirmās, otrās un trešās vietas ieguvēji vīriešu, sieviešu un jauktajā ieskaitē tiek apbalvoti ar diplomiem. Pirmo trīs vietu ieguvēji kopējā ieskaitē tiek apbalvoti ar diplomiem un balvām. Sacīkšu organizatori piešķir balvas arī īpašās nominācijās pēc saviem ieskatiem.
7.2. Protesti un iebildumi iesniedzami 2 (divu) stundu laikā pēc finiša laika beigām, rakstiskā veidā. Protesta un iebildumu gadījumā sacīkšu organizatori izskata tikai viena komandas pārstāvja (komandas kapteiņa) viedokli. Protesti un iebildumi, kas tiek iesniegti pēc termiņa beigām, netiek izskatīti.
8. Nolikuma izmaiņas
8.1. Sacīkšu organizatori patur tiesības veikt nelielas izmaiņas sacensību nolikumā un gaitā, par to savlaicīgi informējot komandu pārstāvjus (kapteiņus).

PIELIKUMS

Obligātais ekipējums: *
Velosipēds - ne vairāk kā 2 gab.
Aizsargķivere - 2 gab.**
Mirgojošas sarkanās gaismas velolampas - 2 gab.
Velo vai pieres lukturi - 2 gab.

* Norādīts ekipējuma ieteicamais daudzums. Startam tiks pielaistas komandas arī ar vienu velosipēdu uz komandu.
** Tikai sertificētas velo un aizsargķiveres