30draugi.lv

Mēs esam tā kā visi citi it nemaz!
Šodien liek: Jēkabs, Žaklīna
Es esmu:
Sakāmais:
 
kopā sapļurkstēti 795 pļurkšķi 
avi 21.08.2009 01:08
pornohot com
nicks.txt 07.08.2009 14:58
map_all_freegorahe.com4.txt;15;20
avi09 29.07.2009 06:34
comment4
cousen01 20.07.2009 19:02
comment1,
sweeta-hr 26.03.2008 04:43
Sorry, but what is kimerikas?

Jane.
smiga 03.01.2008 15:54
ĆØota kaut kas greizi nogĆ¢jis ar enkodingu vecajiem postiem :)
skyrider 21.07.2006 16:20
þçl, vçl jo vairâk tâpçc, ka lîdzîgas sacensîbas Latvijâ pagaidâm nav! likâs jau ka velolemâna ir stabila un nezûdoða vçrtîba! man vismaz patika un ïoti cerçju ðogad uzlabot savu diennakts kilometrâþu!
smiga 17.07.2006 10:10
tu nu zini :))
varbût kâds grib pieteikties uz organizçðanu? praktiskus padomus neliegðu :D
dalîbnieks 14.07.2006 22:41
vecît,kâzas nedrîkst traucçt sportam. un sçnes ðogad neaugs. tâ kâ nekas cits neatliks kâ organizçt
smiga 13.07.2006 11:54
smigam kâzas, nav laika organizçt lemânu!
a pârçjie sçòo...

Atliek cerçt, ka nâkamgad....
dalîbnieks 12.07.2006 13:15
èaïi, saspringstat uz lemânas organizçðanu!!!! divus gadus esam piedalîjuðies un ïoti ceram nostartçt arî ðogad. atbalsts no dalîbniekiem garantçts.
efix 12.07.2006 11:48
smiga, kas ta nu? Nu saòemas, uzorganizç, aizbruaks, piedalîsies. man pagâjuðo gad patika:) bija pa pirmo.
smiga 06.07.2006 14:36
laikam jau ðogad nebûs, nav neviena, kas organizç
efix 07.06.2006 13:43
Bût! :)
smiga 07.06.2006 10:15
bût vai nebût, tâds ir jautâjums :)
varbût kâds tomçr saòemsies un bûs ðogad lemâna
dzîvosim redzçsim
valdis matesovics 14.04.2006 09:45
kas bija mani vec vecaaki?
koma:)) 18.02.2006 15:51
par ko te iet runa??:)
efix 06.02.2006 11:53
smiga: tas jau izklausaas ceriigi :)
smiga 30.01.2006 10:31
pçc jâòiem sâksim domât par saòemðanos ;)
efix 25.01.2006 15:51
nu luudzu, sanjematies :))
muusu plaanos taa ir galvenaa sezonas sacensiiba :)
nākošā lapa