30draugi.lv

Mēs esam tā kā visi citi it nemaz!
Šodien liek: Baņuta, Žermēna, Vilija, Vits

Velomaratons “Rallijs Jāņu nakts krāsā”

Nolikums

Sacensību mērķis:
Sportiski un jautri pavadīt vasaras baltāko un garāko nakti kopā ar aktīviem un atraktīviem cilvēkiem. Pasākuma programmā paredzētas gan sportiskas aktivitātes gan lustīga balēšanās.
Sacensību norises laiks un vieta:
Sacensību norises laiks 22.-23.06.2010
Latvija, Smiltenes novads, Blome, „Drandi”
Distance un starta laiks:
Velo sacīkšu “Rallijs Jāņu nakts krāsā” maršruts veidots pēc iepriekš sastādītas leģenda, kas sevī ietver grants seguma ceļus, meža takas un asfaltu. Sacīkstes notiks 2 dažādās distancēs:
Sportisko līgotāju distance ~100+km (individuālā un komandu ieskaite)
Papardes zieda meklētāju distance 20-30km (individuālā un komandu ieskaite)
Starts:
Starts 22.06.2010, atrašanās vieta „Drandi”.
Sportisko līgotāju distance starta laiks plkst. 23.00. Starts tiek dots individuāli. Starta laiku nosaka sacensību organizatori izliekot starta sarakstu ar startēšanas laikiem. Katrs dalībnieks startē ik pēc 20sek. Starta kārtību nosaka pēc pieteikšanās laika.
Papardes zieda meklētāju distance starta laiks plkst. 23.59 Startēšanas kārtību un laiku nosaka sacensību organizatori izliekot starta sarakstu ar startēšanas laikiem. Dalībnieki startē ik pēc 15sek. Starta kārtību nosaka pēc pieteikšanās laika.
Ja dalībnieks neierodas uz starta noteiktajā laikā, viņš startē pēdējais.
Sacīkšu gaita:
Distances maršruts veidots pēc iepriekš sastādītas leģendas, kas sevī ietver grants seguma ceļus, meža takas un asfaltu. Vietām papardes...
Distance sevī ietver obligātos kontrolpunktus (tālāk tekstā – OKP) kuru daudzumu nosaka organizators pirms sacensību sākuma. OKP nav papardes zieda meklētāju distancei.
OKP norādīti leģendā.
Dalībniekam ierodoties OKP jāreģistrējas pie tiesneša. Pēc reģistrācijas dalībnieks turpina distanci.
Ierodoties OKP laiks netiek apturēts vai ņemts ārā no kopējā distancē pavadītā laika.
Ja dalībnieks nepiereģistrējas OKP viņš tiek diskvalificēts.
Komandu ieskaitē startē 4 dalībnieki. Katrs komandas dalībnieks startē individuāli.
Ja dalībniekam izmanto sabiedrisko vai jebkura cita veida transporta palīdzību viņš tiek diskvalificēts.
Pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem, jāievēro satiksmes noteikumi!
Dalībniekam, kas atrodas trasē, galvā obligāti ir jābūt aizsargķiverei. Pārvietojoties diennakts tumšajā laikā obligāti jābūt ieslēgtam velo, vai pieres lukturim, kā arī mirgojošai sarkanās gaismas velolampai, kas uzstādīta velosipēda aizmugurē.
Dalībnieku atpūta un ēdināšana ir atļauta distances laikā pēc brīvas izvēles.
Distancē velosipēda remontu drīkst veikt tikai pats sacensību dalībnieks vai cits sacensību dalībnieks.
Dalībniekiem atļauts izmantot sakaru ierīces.
Dalībniekiem aizliegts maršrutā atstāt aiz sevis sadzīves atkritumus.
Finišs:
Finišs – atvērts līdz 9.00 23.06.2010 (atkarībā no laika apstākļiem un nefinišējušo dalībnieku skaita finiša laiks var tikt pagarināts par stundu)
Finišā dalībnieki nodod tiesnešiem OKP reģistrācijas lapiņas.
Ieskaites grupas:
Vīrieši
Sievietes
Komandas – 4 dalībnieki
Vērtējums:
Sacensību uzvarētājus nosaka pēc distancē pavadītā laika.
Komandu vērtējumā sacensību uzvarētājus nosaka summējot visu komandas dalībnieku distancē pavadīto laiku.
Apbalvošana:
Sportisko līgotāju distance: Pēc finiša visi tiek pabaroti ar gardu zupu. 1 – 3. vietu ieguvēji Vīriešu un Sieviešu grupās tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem.
Papardes zieda meklētāju distances: Finišā dalībnieki saņem sieru un alu. Dalībnieki netiek vērtēti. Detalizētus sacensību rezultātus uzzina pēc Jāņiem 30draugi.lv mājas lapā.
Komandu kopvērtējums: 1 - 3 vieta – kausus. Komandas dalībnieki saņem diplomus.
Pieteikšanās:
Iepriekšēja pieteikšanās sākas 2010.gada 10.maijā, beidzas 18 jūnijā. Pieteikties var rakstot uz e-pastu 30draugi@gmail.com
Visiem dalībniekiem ir jāaizpilda dalībnieka pieteikuma formu.
“Rallijs Jāņu nakts krāsā” braucienā komandu sastāvi jāpiesaka līdz 2010.gada 18jūn., nosūtot komandas pieteikuma formu uz e-pastu 30draugi@gmail.com .
Dalībnieks starta sarakstā tiek reģistrēts pēc dalības maksas pārskaitīšanas
Pārskaitot dalības maksu jānorāda Distances nosaukums, komandas nosaukums(ja ir), Vārds, Uzvārds, dzimšanas gads, Vīrietis vai Sieviete.
Dalībnieku reģistrācija sacensību dienā, 22.07.2010. no plkst. 21.00 līdz plkst. 22.40. Reģistrējoties, dalībnieki iesniedz aizpildītu anketu, ja tā jau nav iepriekš aizpildīta. Dalībnieku saņem numuru, leģendu, ēdināšanas talonu - sportisko līgotāju klase.
Ja dalībnieks no startēšanas sacīkstēs atsakās, dalības maksa netiek atmaksāta.
Dalības maksa:
Dalības maksa Sportisko līgotāju distancei. Piesakoties 01.05.2010-20.05.2010 -> 4,20LVL, 21.05.2010-18.06.2010 -> 6LVL, Sacensību dienā 7LVL.
Dalības maksa Papardes zieda meklētāju distancei. Piesakoties 01.05.2010-20.05.2010 -> 2,60LVL, 21.05.2010-18.06.2010 -> 4LVL, Sacensību dienā 5LVL.
Dalības maksa jāpārskaita uz SWEDBANK, KASPARS PURMALIS, LV77HABA0551027639945. Maksājumā norādīt: Distances nosaukums,komandas nosaukumu (ja ir), Vārds Uzvārds, dzimšanas gads.
Organizatori un kontaktinformācija:
Sacensību organizatori - apvienība 30draugi.lv:
Kaspars Purmalis mob.29393894 e-pastu 30draugi@gmail.com
Ivars Vīķelis Tālr. 29587647
Kārlis Udrass Tālr. 29235567
Edgars Melnis Tālr. 29222390
Sacensību noteikumi:
Aizsargķivere obligāta, bez ķiveres vai ar neaiztaisītu ķiveri dalībnieks tiek diskvalificēts.
Dalībniekiem ieteicams distancē ņemt līdzi – pumpi, rezerves kameru, pudeli ar dzeramo, un mobilo telefonu.
Jebkurš riteņbraucējs, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām, iemaksājot 20 Ls galvenajam tiesnesim.
Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.
Organizatori nenes atbildību par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
Sacensību organizatori nenes nekādu atbildību par bērniem, kas paņemti līdzi distancē un organizatoru piekrišanas (jaunāki par 16 gadiem).
Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu.
Komandas dalībnieku maiņa bez iepriekšējas saskaņošanas ar sacīkšu organizatoriem nav pieļaujama. Viena komandas dalībnieka izstāšanās vai diskvalificēšana sacīkšu laikā diskvalificē visu komandu. (komandas diskvalifikācija neietekmē dalībnieka individuālo rezultātu)
Komanda skaitās pieteikta ar brīdi, kad organizatoriem ir iesniegts komandas nosaukums, pilns dalībnieku saraksts, vismaz viens e-pasts vai telefona numurs kontaktiem, kā arī iemaksāta dalības maksa.
Nepieciešamo ekipējumu nodrošina dalībnieks, un bez tiem sacīkstēs organizatori dalībnieku nepielaiž.
Katram dalībniekam piedaloties tiks izsniegts numurs. Numurs jāpiestiprina pie velosipēda stūres.
“Rallijs Jāņu nakts krāsā” brauciena dalībniekiem numurs jāsaglabā līdz sacensību beigām.
Organizatori nodrošina:
Ēdināšanu- pēc sacensībām Sportisko līgotāju distances dalībniekiem
Neatliekamā medicīniskā palīdzība – starta finiša rajonā.
Sacensību rezultāti – visu dalībnieku rezultāti un sacensību fotoreportāža tiks ievietoti interneta mājas lapā www.30draugi.lv
Automašīnu stāvvietas – tuvojoties sacensību vietai sekot norādēm - automašīnu stāvvieta.
Dzirdināšana- brīvi pieejam ūdens Satarta/Finiša zonā
Apbalvošana – apbalvo sportisko līgotāju distances dalībniekus.
Sacensību leģenda
Telts vietu
Dalībnieks nodrošina:
Ekipējumu ko nodrošina dalībnieks, un bez tiem sacīkstēs organizatori dalībnieku nepielaiž.
Velosipēdu ar nepieciešamo aprīkojumu- aprīkots velosipēds, kas var piedalīties ceļu satiksmē.
Lukturīt- pieres vai velosipēda lukturītis un sarkanās gaismas lampiņa, kas piestiprināta velosipēda aizmugurē atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem.
Ķiveri
Velo odometrs
Ieteicamais dalībnieku ekipējums -veloplanšeti, pumpi, rezerves kameru, pudeli ar dzeramo, rezerves baterija un mobilo telefonu.
Atstarotāji-Papildus atstarotāji vai atstarojoši elementi uz apģērba.
Apmešanās vietu-Telts guļammaiss u.c.
Pārtiku-Nepieciešamā ēdiens vai dzēriens.
Tehnisko atbalstu- Transports nepieciešamības gadījumā piegādātu velosipēda rezerves daļas un pārtiku.